Name & Variety of KOI

 
Aigoromo Taisho Sanke Sumigoromo Koromo Showa Platinum
         
Kumonriu Goshiki Showa Sanshoku Gin Mazuba Kujaku
         
Shusui Hi Bekko Shiro Utsuri Tacho Kohaku Tacho Showa

 

<< Back

 

 
Copyright © 2006, San Sui (Trading) Tropical Fish. All Rights Reserved
Web Site Designed By NetBusiness Solution